Farmy fotowoltaiczne

Fotowoltaika jest alternatywą dla energetyki konwencjonalnej i może odgrywać kluczową rolę w dywersyfikacji struktury wytwarzania energii, przyczyniając się do wzrostu udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Technologia produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych polega na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych (fotoogniwach). Ze względu na niewielką gęstość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi zachodzi konieczność jej koncentracji lub zajęcia odpowiednio dużego obszaru pod panele fotowoltaiczne, aby uzyskać jej znaczną ilość.

Do koncentracji promieni słonecznych stosowane są paraboliczne lustra. Przechwytują one jedynie bezpośrednie promieniowanie Słońca, dlatego też dobrze sprawdzają się w strefie zwrotnikowej, gdzie udział tego rodzaju promieniowania w promieniowaniu całkowitym jest dominujący. W strefie umiarkowanej natomiast istotne znaczenie ma promieniowanie rozproszone, którego udział w promieniowaniu całkowitym wynosi ok. 50%. Niezbędne jest więc zastosowanie instalacji, które przychwytują zarówno promieniowanie bezpośrednie jak i rozproszone – możliwości takie mają właśnie ogniwa fotowoltaiczne.

Pojedyncze ogniwo ma zazwyczaj niewielką nominalną moc (1-2 Wp), dlatego dla jej zwiększenia łączone są one szeregowo lub równolegle w moduły fotowoltaiczne, a następnie w panele. Zajmują one w związku z tym duże powierzchnie, co może wiązać się z niszczeniem cennych zbiorowisk roślinnych lub zajęciem siedlisk zwierząt.

Oferujemy wykonanie różnorodnych badań przyrodniczych (botanicznych, ornitologicznych, herpetologicznych, chiropterologicznych itp.; w zależności od potrzeb – inwentaryzacji lub monitoringu) na obszarze przeznaczonym pod inwestycję, które umożliwią określenie potencjalnego oddziaływania na środowisko.