Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, którą kierujemy do wszystkich zainteresowanych – jednostek samorządowych, instytucji związanych z ochroną środowiska, prywatnych inwestorów.

Ocena oddziaływania na środowisko to procedura polegająca na stwierdzeniu czy dany dokument (polityka, strategia, plan, program) lub przedsięwzięcie ingeruje znacznie czy też nie w środowisko naturalne oraz w jaki sposób. W zależności od typu procedury wykonywane są:

• prognoza oddziaływania na środowisko,
• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu

Inwentaryzacje m.in.:
• przyrodnicze
• infrastruktury turystycznej, sieci elektroenergetycznej
• urbanistyczne

Monitoringi przyrodnicze polegające na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody.

Waloryzacja przyrodnicza jest to proces polegający na wyodrębnieniu kategorii badanego obszaru lub obiektu (elementu środowiska np. gleby czy krajobrazu) w zależności od ich wartości (np. bardzo cenna, przeciętna).

Analizy przestrzenne wykonywane są na danych geograficznych z użyciem technik dostępnych w oprogramowaniu GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Przy ich pomocy można dokonać np. wyboru lokalizacji inwestycji ze względu na odpowiednie ukształtowanie terenu, ekspozycję, walory krajobrazowe, wyznaczyć strefy buforowe, korytarze ekologiczne.

Informatory o walorach przyrodniczych, kulturowych, turystycznych dla miast, gmin, powiatów, obszarów chronionych itp.

Analizy i prognozy społeczne i demograficzne, sporządzane na podstawie danych statystycznych, literatury oraz obserwowanych zmian zachodzących w społeczeństwie. Ich celem jest wyjaśnianie zależności i zjawisk społecznych zachodzących we współczesnym świecie oraz prognozowanie zmian.

Opracowanie ekofizjograficzne to dokumentacja sporządzana na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzująca poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)

Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

Opracowania niestandardowe na zamówienie Klienta

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ofercie pojawiły się również następujące nowe usługi:

• analizy krajobrazowe obszarów przyrodniczych i zurbanizowanych – zawierające opis i zobrazowanie graficzne krajobrazu danego obszaru, w postaci np. wizualizacji trójwymiarowych, analizy widoczności z różnych punktów, zdjęć panoramicznych, mogą być wykonywane dla większych obszarów jak gminy, miasta, obszary chronione (parki narodowe, krajobrazowe) lub mniejszych – zespoły architektoniczne, zabytkowe
• analizy oddziaływania inwestycji na krajobraz – analiza krajobrazowa ze specjalnym odniesieniem do inwestycji, która jest planowana nadanym obszarze, zawiera analizę stanu obecnego, czyli przed realizacją przedsięwzięcia oraz stanu planowanego – po realizacji; wykonywane są wizualizacje trójwymiarowe inwestycji, analizy widoczności inwestycji na tle krajobrazu z wybranych punktów oraz zdjęcia panoramiczne z naniesioną, planowaną inwestycją
• analizy i wizualizacje inwestycji/obiektów/obszarów w widoku 3D
• animacje przyrodnicze, architektoniczne, krajobrazowe – tworzenie map animowanych przedstawiających dynamikę zjawisk przyrodniczych, animacje 3D projektowanych inwestycji w krajobrazie, animowane wizualizacje krajobrazowe

Dzięki realizacji projektu następujące usługi zostały ulepszone – wzbogacone o atrakcyjne załączniki graficzne (np. wizualizacje trójwymiarowe, filmy, zdjęcia i animacje):
• informatory o walorach przyrodniczych, kulturowych, turystycznych dla miast, gmin, powiatów, obszarów chronionych itp.
• raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko wykonywane w ramach oceny oddziaływania na środowisko
• opracowania ekofizjograficzne
• analizy przestrzenne
• opracowania niestandardowe na zamówienie Klienta

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, znajdującymi się w poszczególnych zakładkach.

Dodaj komentarz