Waloryzacja przyrodnicza

Waloryzacja przyrodnicza jest to proces polegający na wyodrębnieniu kategorii badanego obszaru lub obiektu (elementu środowiska np. gleby czy krajobrazu) w zależności od ich wartości (np. bardzo cenna, przeciętna). W tym celu ustalane są kryteria wartościowania np. stopień przekształcenia, wrażenia estetyczne, różnorodność, a następnie poddawane są ocenie np. od 1 do 5. Przed przystąpieniem do waloryzacji przeprowadza się inwentaryzację badanego obszaru.

Oferujemy również wykonanie waloryzacji obszarów pod kątem właściwego sposobu zagospodarowania, której celem jest wskazanie obszarów najbardziej atrakcyjnych i odpowiednich dla danego rodzaju zagospodarowania.

Dodaj komentarz