Inwentaryzacje

Inwentaryzacje przyrodnicze
Inwentaryzacja przyrodnicza polega na opracowaniu aktualnych i pełnych informacji o zasobach i stanie środowiska przyrodniczego na danym terenie. Zazwyczaj opisywane są wszystkie elementy środowiska przyrodniczego tj. budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, wody, gleby, flora i fauna. Największe znaczenie dla przeprowadzenia dobrej inwentaryzacji mają rzetelnie prowadzone prace terenowe. Wykonywane są one po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi danego obszaru (np. monografie i inne opracowania przyrodnicze, dane statystyczne, mapy topograficzne i tematyczne).

Wiewiórka_600_400

Inwentaryzacje związane z infrastrukturą liniową

  • inwestycje drogowe – badania przyrodnicze nastawione na tropienie zwierząt i określenie szlaków ich migracji
  • inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej

Image00001

Inwentaryzacje atrakcji przyrodniczych, kulturowych, turystycznych
Inwentaryzacja atrakcji przyrodniczych, kulturowych, turystycznych polega na sporządzeniu przyjemnego w odbiorze opracowania o charakterze popularno-naukowym, które zawiera informacje o:

  • środowisku przyrodniczym – opis elementów środowiska tj. budowa geologiczna, rzeźba, klimat, stosunki wodne, fauna, flora, wskazanie obiektów przyrodniczych i gatunków, które stanowią największą wartość badanego obszaru i wyróżniają go spośród innych,
  • krajobrazie – opis jego walorów, elementów, czynników warunkujących jego powstanie,
  • walorach kulturowych – opis obiektów związanych z działalnością człowieka i przez niego wytworzonych, które posiadają turystyczną wartość (np. zabytki, muzea, obiekty historyczne, zespoły pałacowo-parkowe itp.),
  • walorach turystycznych – opis walorów przyrodniczych i kulturowych danego obszaru łącznie.

Ogrodzieniec

Inwentaryzacje szlaków turystycznych
Inwentaryzacja szlaków turystycznych polega na zbieraniu pełnych i aktualnych danych na temat ich przebiegu, oznakowania i utrzymania. Wykorzystując do kartowania odbiorniki GPS uzyskiwane są stosunkowo łatwo i szybko dane o przebiegu i długości szlaku, jego profil wysokościowy, a także o pozycji istotnych punktów na szlakach m.in. przecięcia szlaków, schroniska, atrakcje przyrodnicze, zabytki, punkty widokowe i wiele innych. Zebrane dane, zapisane w postaci plików, mogą służyć do stworzenia map turystycznych jak również można je importować do własnych, turystycznych odbiorników GPS.

Inwentaryzacje urbanistyczne

Celem inwentaryzacji urbanistycznej jest zgromadzenie najbardziej aktualnych informacji o objętym badaniami terenie zurbanizowanym, opracowanie ich zestawienia statystycznego, prezentacja kartograficzna oraz analiza przestrzenna. Obejmuje ona budynki, ich funkcje i stan, infrastrukturę drogową i techniczną, zieleń.

Dodaj komentarz