Monitoringi

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody, w tym na obserwacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Dodatkowe wymogi stawia Dyrektywa z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (potocznie zwana Dyrektywą Ptasią) oraz Dyrektywa z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (potocznie zwana Dyrektywą Siedliskową).

Głównym zadaniem jest określenie wpływu zmian zachodzących w środowisku na organizmy w celu zapobiegania negatywnym skutkom tych zmian i uzyskania danych, które pozwolą zorganizować skuteczną ochronę gatunków i układów ekologicznych.

Wykonujemy wszelkie rodzaje monitoringów przyrodniczych: flory, fauny, siedlisk, ekosystemów w zależności od potrzeb klienta.

Dodaj komentarz