Farmy wiatrowe

Specjalną ofertę kierujemy do inwestorów zajmujących się rozwojem energetyki wiatrowej w Polsce. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, screeningu przyrodniczego, przeprowadzenie wymaganych monitoringów ornitologicznego i chiropterologicznego, inwentaryzacji siedliskowej, wykonanie analizy akustycznej, krajobrazowej, migotania cieni oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W tym zakresie inwestorom budującym farmy wiatrowe oferujemy następujące usługi:

Ocena wstępna (screening) – jest to ocena wrażliwości lokalizacji z punktu widzenia możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na awifaunę i chiropterofaunę. Jej celem jest przede wszystkim identyfikacja lokalizacji, dla której można stwierdzić wysokie ryzyko znaczącego oddziaływania na populacje kluczowych gatunków ptaków i nietoperzy, co pozwala je wykluczyć już na wstępnym etapie projektowania.

Monitoring ornitologiczny:

 • Monitoring przedrealizacyjny, którego celem jest sformułowanie prognozy oddziaływania projektu wiatrowego na populacje ptaków, bazuje na badaniach terenowych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, prowadzonych przynajmniej przez rok, tak by uzyskać jak najbardziej dokładne informacje o składzie gatunkowym i liczebności awifauny w cyklu rocznym, liczebności gatunków kluczowych, zagęszczeniu wszystkich gatunków ptaków w głównych okresach roku, natężeniu i sposobie wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki oraz ilościowe charakterystyki użytkowania terenu przez ptaki we wszystkich okresach ich rocznego cyklu życiowego: lęgowym, dyspersji polęgowej, przelotu jesiennego, zimowania oraz przelotu wiosennego.
 • Monitoring porealizacyjny, którego celem jest weryfikacja prognoz odnośnie możliwego oddziaływania farmy wiatrowej na populacje ptaków, w szczególności:
 • ocena zmiany natężenia wykorzystania terenu przez ptaki w porównaniu z okresem przedrealizacyjnym,
 • oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji.

Monitoring porealizacyjny powinien obejmować cykl roczny, stanowiąc powtórzenie badań przedrealizacyjnych i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy wiatrowej do eksploatacji. Efektem prac powinno być potwierdzenie słuszności przyjętej oceny lub jej zweryfikowanie.

Monitoring chiropterologiczny:

 • Rejestracja głosów nietoperzy (ew. wspomagana obserwacjami przy wykorzystaniu innych metod)
 • Analiza nagrań i wyznaczanie indeksów aktywności nietoperzy
 • Kontrole potencjalnych kryjówek kolonii rozrodczych nietoperzy
 • Kontrole obiektów mogących stanowić zimowiska nietoperzy

Oferujemy również wykonanie monitoringu po uruchomieniu farmy wiatrowej, który powinien być prowadzony przez co najmniej 3 lata, w trakcie pierwszych 5 lat jej funkcjonowania. Monitoring ten polega na:

 • badaniu śmiertelności nietoperzy,
 • automatycznej rejestracji aktywności nietoperzy w pobliżu elektrowni wiatrowych.

Inwentaryzacja siedliskowa/przyrodnicza:

 • stanowi dopełnienie wyżej opisanych badań, jej celem jest zarówno identyfikacja występujących na terenie planowanej inwestycji siedlisk przyrodniczych, jak i rozpoznanie składu gatunkowego roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem tych wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej

Analizy:

 • akustyczna – ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny oraz analiza dotrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku
 • migotania cieni – określenie czasu występowania zjawiska i jego zasięgu,
 • oddziaływania na krajobraz – przedstawienie zmian, jakie zajdą w krajobrazie po zrealizowaniu inwestycji, przygotowanie wizualizacji, map potencjalnej widoczności inwestycji

Image00001

 

Dodaj komentarz